Back to Top

Algemene voorwaarden hosting en domeinnamen

U kunt dit document ook downloaden als PDF bestand.

Algemene voorwaarden hosting en domeinnamen

Deze voorwaarden zijn leidend en expliciet voor Hostingdiensten en Domeinnamen welke worden afgenomen via:
'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting'

Versie juni 2015

Inhoudsopgave
MODULE A – ALGEMEEN
MODULE B – DOMEINNAAMREGISTRATIE
MODULE C – HOSTINGDIENSTEN
MODULE D – AANVULLENDE VOORWAARDEN

Artikel A.1.DEFINITIES
De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

A.1.1.Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.
A.1.2.Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
A.1.3.Apparatuur: de computerapparatuur van Opdrachtgever die in de Rackruimte is of zal worden geplaatst, inclusief bijbehorende kabels, stekkers en dergelijke.
A.1.4.Data: de (persoons)gegevens welke door Opdrachtgever zijn opgeslagen en toegankelijk zijn via de Dienst.
A.1.5.Datacenter: de fysieke ruimte waarin de Rackruimte zich bevindt alsmede de ruimte(s) die nodig zijn om deze fysieke ruimte te betreden, en andere ruimte(s) die redelijkerwijs van belang zijn voor bezoek aan de Rackruimte.
A.1.6.Dienst(en): de dienst(en) die 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:
a.Domeinnaamregistratie: de Dienst bestaande uit het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam;
b.Hostingdiensten: de Dienst bestaande uit opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, websitebuilders of e-maildiensten;
c.(Virtuele) servers en colocatie: de Dienst bestaande uit het aanbieden van (virtuele of dedicated) servers of Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur;
d.andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of offerte van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting'.
A.1.7.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting': de besloten vennootschap 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting', gevestigd te Heerenveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01100756. Hieronder wordt mede verstaan alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven handelsnamen van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting'.
A.1.8.Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de Dienst aanvangt.
A.1.9.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.
A.1.10.Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' en Opdrachtgever ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' en de geldige aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.
A.1.11.Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
A.1.12.Rack: een frame voor het installeren van Apparatuur, verdeeld in een aantal units van 48,3cm (19 inch) breed.
A.1.13.Rackruimte: de unit(s) aan ruimte binnen een Rack die Opdrachtgever ter beschikking krijgt. Hieronder wordt uitdrukkelijk niet begrepen het Rack zelf of de fysieke ruimte in het Datacenter waar het Rack is opgesteld.
A.1.14.SLA: de separaat afgesloten Service Level Agreement tussen 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' en Opdrachtgever waarin de afspraken over het niveau, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met betrekking tot de Dienst is opgenomen.
A.1.15.Website: iedere website van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' waarop zij haar Diensten aanbiedt, meer specifiek: www.computersupportdienst.nl, www.peprs.nl. dan wel subdomeinen en andere extensies.
A.1.16.Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is.
A.1.17.Werk(en): de door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' ontwikkelde of ontworpen websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen of andersoortige voortbrengselen ten behoeve en in opdracht van Opdrachtgever.
A.1.18.Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

Artikel A.2.TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

A.2.1.Deze Algemene Voorwaarden en Module A zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
A.2.2.De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module A.
A.2.3.De definities als omschreven in Artikel A.1 zijn op alle modules van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.
A.2.4.Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' alleen bindend indien en voor zover deze door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
A.2.5.In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
i.de Overeenkomst;
ii.de eventueel afgesloten Service Level Agreement;
iii.de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
iv.deze Algemene Voorwaarden.

Artikel A.3.OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

A.3.1.De Overeenkomst tussen 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website dan wel via zijn Account dan wel anderzijds via schriftelijke of digitale communicatie. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.
A.3.2.Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
A.3.3.Offertes van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.
Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
A.3.4.Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' het recht de prijzen hier op aan
te passen.
A.3.5.Indien Opdrachtgever op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst minderjarig is, verklaart Opdrachtgever dat hij toestemming heeft van zijn ouders/voogden om de Overeenkomst te sluiten. Opdrachtgever verklaart tevens dat zijn ouders/voogden bekend zijn met deze Algemene Voorwaarden.
A.3.6.De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' en de Dienst technisch is opgeleverd aan Opdrachtgever (“de Ingangsdatum”).

Artikel A.4.UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

A.4.1.Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte.
A.4.2.Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, wordt de levering van de Dienst met uitdrukkelijk goedvinden van Opdrachtgever direct na bestelling aangevangen. Opdrachtgever heeft vanaf dat moment geen recht meer tot herroeping van de Overeenkomst.
A.4.3.Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
A.4.4.Genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen geval een fataal karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A.4.5.Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal de onkosten die de derde maakt niet in rekening brengen bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A.4.6.Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' worden verstrekt.
A.4.7.Naast de gegevens als bedoeld in Artikel A.4.5 is Opdrachtgever gehouden actuele contactgegevens voor communicatie tussen 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' en Opdrachtgever te verstrekken aan 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting'. Opdrachtgever zal bij wijziging van deze contactgegevens 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' hier onverwijld van op de hoogte brengen.
A.4.8.Indien de gegevens als bedoeld in Artikel A.4.5 en A.4.6 niet tijdig aan 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' worden verstrekt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' het recht om nakomingen van haar verplichtingen op te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.

Artikel A.5.GEDRAGSREGELS

A.5.1.Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
A.5.2.Het is (of dit nu legaal is of niet) door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' verboden om met gebruikmaking van de Dienst Data aan te bieden of te verspreiden die:
a.onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
b.onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
c.kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
d.een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
e.hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
f.ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of
g.kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
A.5.3.Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting', op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting', haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
A.5.4.Indien naar het oordeel van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.
A.5.5.Indien de maatregelen zoals bedoeld in Artikel A.5.4 bestaan uit het (tijdelijk) opschorten van de Dienst waardoor deze niet bereikbaar is, heeft 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' het recht een bedrag van EUR 60,00 exclusief btw in rekening brengen voor herindienststelling van de Dienst.

Artikel A.6.NOTICE & TAKEDOWN (KLACHTENPROCEDURE)

A.6.1.Wanneer 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' een klacht ontvangt over overtreding van het vorige Artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal besluiten hoe te handelen.
A.6.2.Indien 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot de betreffende Data blokkeren, echter zonder deze Data definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' een backup zal maken). 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal zich inspannen om daarbij geen overige Data te raken. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
A.6.3.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
A.6.4.Hoewel 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit Artikel.
A.6.5.Bij herhaaldelijke klachten over Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgeslagen informatie is 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' gehouden is tot vergoeding van schade als gevolg van beëindiging.

Artikel A.7.ONDERHOUD EN STORINGEN

A.7.1.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
A.7.2.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
A.7.3.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel A.8.AANSPRAKELIJKHEID

A.8.1.Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting', diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die Opdrachtgever in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis heeft betaald aan 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting', met een maximum van EUR 10.000,00.
A.8.2.Het boetebedrag dat op grond van een eventueel van toepassing zijnde SLA wordt uitbetaald als gevolg van een geschonden garantieverplichting treedt in de plaats van vergoeding van eventuele werkelijke schade die Opdrachtgever mogelijk lijdt door een dergelijke schending. Het boetebedrag maakt onderdeel uit van het bedrag als bedoeld in Artikel A.8.1. Het boetebedrag kan in geen enkel geval worden opgeteld bij dat bedrag.
A.8.3.Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid zal de totale aansprakelijkheid van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de verzekering zal uitkeren. Indien de verzekering geen uitkering doet, zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot een bedrag van EUR 50.000,00 per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
A.8.4.Aansprakelijkheid van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens op opgeslagen op apparatuur van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
A.8.5.De aansprakelijkheid van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
A.8.6.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' kan en zal nimmer aansprakelijk worden gehouden voor verlies van data of tot het ontoegankelijk worden van data. De Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor het veiligstellen van deze data. Expliciet wordt hiermee bedoeld het veilig stellen (back-up) buiten de door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' aangeboden hosting c.q. serverruimte.

Artikel A.9.OVERMACHT

A.9.1.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
A.9.2.Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' komt. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals synfloods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, storing in werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, storing van netwerken in het internet waar 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' geen contract mee heeft gesloten, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' kan worden gevergd.
A.9.3.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
A.9.4.Voor zover 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel A.10.PRIJZEN

A.10.1.Vergoedingen voor het leveren van de Diensten zijn vermeld op de Website of in de door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' aangeboden offerte. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief btw.
A.10.2.Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zullen de verschuldigde bedragen jaarlijks, voorafgaand aan de nieuwe periode, aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A.10.3.Indien 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' geen aanbieding of offerte heeft gedaan, zullen de vergoedingen voor de te leveren Diensten in beginsel op basis van het uurtarief worden vastgesteld. Voor zover mogelijk zal 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' de uurtarieven voorafgaand aan de werkzaamheden bekend maken.
A.10.4.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is gerechtigd de prijzen telkens bij verlenging van de Overeenkomst aan te passen met een maximum van 5%, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen. Indien een leverancier van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' echter tussentijds zijn prijzen verhoogt, is 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' gerechtigd deze verhoging per direct 1-op-1 door te berekenen aan Opdrachtgever. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal van prijsaanpassingen schriftelijk mededeling doen.

Artikel A.11.BETALINGSVOORWAARDEN

A.11.1.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 10 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de factuur aangegeven betaalmethodes. Indien betaling vooraf is overeengekomen, zal de dienst pas nadat de factuur is voldaan worden geleverd.
A.11.2.Opdrachtgever gaat akkoord met de elektronische facturatie door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting'. Facturen zullen in PDF of ander passend formaat worden verzonden aan het bij 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' bekende e-mailadres van Opdrachtgever.
A.11.3.Na het verstrijken van de betaaltermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst of het tijdelijk opschorten van de Dienst, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
A.11.4.Wanneer opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, in gebreke, en 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' overgaat tot het beperken van diensten kunnen er situaties ontstaan welke effect hebben op andere afgenomen diensten zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
A.11.5.Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en met een minimum van EUR 45,00 exclusief btw.
A.11.7.Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
A.11.8.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' behoudt zich het recht voor om, indien Opdrachtgever in gebreke blijft, de Apparatuur van Opdrachtgever deels of geheel uit de Rackruimte te verwijderen en op te slaan, waarbij eventueel opslagkosten worden doorberekend aan Opdrachtgever. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal vervolgens onverwijld Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en een laatste termijn stellen voor de betaling, bij het verlopen daarvan 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' het eigendom van de Apparatuur verkrijgt en gerechtigd is de Apparatuur te verkopen en met de opbrengst de openstaande vorderingen te verrekenen.

Artikel A.12.DUUR VAN DE OVEREENKOMST

A.12.1.De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' of vanaf het moment dat Opdrachtgever de indruk wekt met de offerte in te stemmen, tenzij gezamenlijk een andere Ingangsdatum is overeengekomen in de Overeenkomst.
A.12.2.De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld op de Website of in de offerte. Indien geen termijn is vermeld wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
A.12.3.Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Opdrachtgever heeft echter het recht de Overeenkomst na verlenging per maand op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn.
A.12.4.Opdrachtgever zal een opzegtermijn van één (1) maand in acht nemen.
A.12.5.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht nemen.
A.12.6.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien
a)Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een dergelijke tekortkoming niet binnen vijf (5) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld;
b)indien Opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren.

Artikel A.13.WIJZIGING VAN OVEREENKOMST

A.13.1.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits zij de voorgenomen wijzigingen uiterlijk dertig (30) dagen vooraankondigt bij Opdrachtgever. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.
A.13.2.Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder het recht van Opdrachtgever de Overeenkomst op te kunnen zeggen.
A.13.3.Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel A.14.OVERIGE BEPALINGEN

A.14.1.Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
A.14.2.Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Eindhoven in het arrondissement Oost-Brabant.
A.14.3.De door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie en administratie geldt als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
A.14.4.Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, via de Dienst of het Account van Opdrachtgever, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
A.14.5.Indien Opdrachtgever wordt overgenomen door een derde partij of indien Opdrachtgever een derde partij overneemt, meldt zij dit steeds onverwijld aan 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de overname.
A.14.6.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
A.14.7.Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen van de Overeenkomst zullen voorts ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

MODULE B – DOMEINNAAMREGISTRATIE

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in deze module bepaalde.

Artikel B.1.DOMEINREGISTRATIE

B.1.1.Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
B.1.2.Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting', waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
B.1.3.Opdrachtgever vrijwaart en houdt 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever en/of haar klanten.
B.1.4.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting'.
B.1.5.Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
B.1.6.De regels als bedoeld in het vorige lid zullen door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' tijdig en voorafgaand aan de registratie ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.
B.1.7.In het geval dat 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
B.1.8.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
B.1.9.In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever per direct op te zeggen.

Artikel B.2.WEDERVERKOOP

B.2.1.Opdrachtgever is gerechtigd domeinnamen aan te vragen ten behoeve van haar klanten of derden. Opdrachtgever zal bij wederverkoop voorwaarden hanteren die minimaal hetzelfde niveau hebben als de Algemene Voorwaarden van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting'.
B.2.2.Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan haar klanten van de Dienst. Behoudens beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' niet gehouden tot enige ondersteuning of het oplossen van vragen aangebracht door klanten van Opdrachtgever.
B.2.3.Indien 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' hierom vraagt zal Opdrachtgever gehouden zijn inzage te geven in de opdrachtbevestiging met betrekking tot de registratie van de domeinnamen ten behoeve van haar klanten.
B.2.4.Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (financiële) verplichtingen die ontstaan uit de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft niet het recht de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten op grond van niet-nakoming door haar klanten.
B.2.5.Opdrachtgever vrijwaart 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' van alle aanspraken van derden, Opdrachtgever daaronder mede begrepen, die betrekking hebben op schade als gevolg van niet-nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst door Opdrachtgever.

MODULE C – HOSTINGDIENSTEN

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, websitebuilders en e-maildiensten, geldt voorts het in deze module bepaalde.

Artikel C.1.UITVOERING VAN DE DIENST

C.1.1.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de Overeenkomst een ruimte inrichten ten behoeve van de Dienst. Indien zulks is overeengekomen, zullen de inloggegevens voor toegang tot deze ruimte door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' worden toegestuurd aan Opdrachtgever.
C.1.2.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
C.1.3.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere Werkdagen, voor zover een van toepassing zijnde SLA niet anders bepaalt.
C.1.4.Opdrachtgever verstrekt hierbij aan 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' verspreide Data te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting'.
C.1.5.Indien Opdrachtgever een anti-virus dan wel anti-spam software bij 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is niet verantwoordelijk voor correcte werking van de anti-virus dan wel anti-spam software.
C.1.6.Indien Opdrachtgever software bij 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' afneemt ten behoeve van het beheren van een website (websitebuilder), verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is niet verantwoordelijk voor correcte werking van deze software.
C.1.7.Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
C.1.8.Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst door te leveren (te “resellen”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
C.1.9.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting', tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel C.2.OPSLAG- EN DATALIMIETEN

C.2.1.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer die Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst.
C.2.2.Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
C.2.3.Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte of dataverkeer die op de Website of in de offerte worden vermeld.
C.2.4.De logfiles en de administratie van 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door Opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
C.2.5.Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
C.2.6.Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

Artikel C.3.SOFTWARE

C.3.1.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' zal zich inspannen om de door hem gebruikte software up-to-date te houden. 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, en 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
C.3.2.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' geeft geen garantie dat wijzigingen in de configuratie of software op haar hosting infrastructuur (bijvoorbeeld updates) geen nadelige invloed zullen hebben op de werking van de hierop ondergebrachte webapplicaties.
C.3.3.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' hanteert de status van de software zoals deze door de desbetreffende leverancier wordt aangegeven. Indien software de status “end of life” heeft gekregen, versneld wordt uitgefaseerd, niet meer wordt onderhouden en/of geen updates voor beveiligingsproblemen meer ontvangt, zal 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' met het oog op de veiligheid van haar infrastructuur deze software ook uitfaseren. Eerder genoemde garanties komen dan te vervallen.
C.3.4.'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is in dit geval niet verplicht om Opdrachtgever kosteloos te assisteren bij het doorvoeren van vereiste wijzigingen in de webapplicatie, of het overbrengen van de webapplicatie naar de hosting infrastructuur van een derde partij.

Artikel C.4.WEDERVERKOOP

C.4.1.Indien op de Website of in de offerte is vermeld dat de Dienst geschikt is voor wederverkoop verkrijgt Opdrachtgever het recht de Dienst weder te verkopen en zijn de navolgende bepalingen van toepassing.
C.4.2.Indien 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' hierom vraagt zal Opdrachtgever gehouden zijn inzage te geven in de opdrachtbevestiging met betrekking tot de levering van hostingdiensten ten behoeve van haar klanten.
C.4.3.Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan haar klanten van de Dienst. Behoudens beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen door 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' is 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' niet gehouden tot enige ondersteuning of het oplossen van vragen aangebracht door klanten van Opdrachtgever.
C.4.4.Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (financiële) verplichtingen die ontstaan uit de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft niet het recht de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten op grond van niet-nakoming door haar klanten.
C.4.5.Opdrachtgever vrijwaart 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' van alle aanspraken van derden, Opdrachtgever daaronder mede begrepen, die betrekking hebben op schade als gevolg van niet-nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst door Opdrachtgever.

Artikel C.5.PROCEDURE NA BEËINDIGING

C.5.1.Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, heeft 'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting' het recht de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens permanent te verwijderen, ongeacht of Opdrachtgever deze heeft gedownload of niet.
C.5.2.Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.

Artikel D. AANVULLENDE VOORWAARDEN
Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze heeft of zal de opdrachtgever ontvangen bij offerte of factuur.


ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn leidend en expliciet voor Hostingdiensten en Domeinnamen welke worden afgenomen via:
'Computer Support Dienst / pePRs design / PR-hosting'

Support Oekraïne Nu